ࡱ> =?<q`"bjbjqPqP.(::$ 4444444H 8D ` Hj c c c &(((((($)h>L-4c c c c c L44 yGGGc R4 4 &Gc &GGV@44 | @n ,0x[ 4hc c Gc c c c c LL Rc c c c c c c HHH HHH HHH444444 Wyra|am zgod na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka & & & & & & & & & & .. (imi i nazwisko dziecka) przez Aukowski O[rodek Kultury w zakresie *: Imi i nazwisko (tak / nie)** - w publikacjach, na stronie internetowej AOK, profilu FB AOK oraz informacjach wysyBanych do mediw, dotyczcych wydarzeD kulturalnych, konkursw, koncertw, imprez oraz innych przedsiwzi, organizowanych i wspBorganizowanych przez AOK, w ktrym moje dziecko bdzie uczestniczyBo bezpo[rednio; - w procesach, dotyczcych udziaBu w konkursach, w zakresie wskazanym w regulaminie konkursu; Adres zamieszkania (tak / nie)** - w informacjach dotyczcych zgBoszeD do konkursw. Wizerunek (zdjcia i nagrania filmowe) (tak / nie)** - zarejestrowane podczas zaj, wydarzeD kulturalnych, imprez, konkursw, koncertw oraz innych przedsiwzi, organizowanych lub wspBorganizowanych przez AOK, w ktrych moje dziecko bdzie uczestniczyBo bezpo[rednio. INFORMACJE Administratorem danych jest Dyrektor Aukowskiego O[rodka Kultury w Aukowie. Podane dane bd przetwarzane na podstawie pisemnej zgody przez okres od 1.02.2020r. do 1.02.2021r. Dane nie bd udostpniane podmiotom innym ni| podmioty upowa|nione na podstawie przepisw prawa. @N R X v x z  4 N P R T wlllhThtCJaJh^5CJaJh,CJaJh2,hNTCJaJh2,6CJaJh2,h2,6CJaJh2,h2,CJaJh2,5CJaJhThNT5CJaJh2,CJaJhThT6CJaJh=6CJaJhTCJaJh=CJaJhThNTCJaJ(V X R T vxz|~$a$gd, $ & Fa$gd2, $h^ha$gdd: $ & Fa$gd^$a$gdN $h^ha$gd, $ & Fa$gdd:$a$gdT$ ^ `a$gdT$a$gdd:""T rtvx 8x "!ʿzrg_z]z_zgYMh,h,5CJaJh,Uh2,CJaJh2,h,CJaJhCJaJh2,hTCJaJh2,hd:CJaJh2,hT5CJaJhNCJaJh^CJaJhTCJaJhThtCJaJh2,htCJaJh2,6CJaJh2,h2,6CJaJh2,h2,CJaJh2,5CJaJhTht5CJaJ~:l "!!N"$a$gd2, $^a$gd,$^`a$gd,$dh^a$gd,$ & Fdha$gd, $h^ha$gdd: $h^ha$gdT$a$gd,PrzysBuguje mi prawo |dania dostpu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak|e prawo do przenoszenia danych. Ponadto, przysBuguje mi prawo do cofnicia wyra|onej zgody w dowolnym momencie. Powy|sze nie wpBywa na zgodno[ z prawem przetwarzania, ktrego dokonano na podstawie wyra|onej przeze mnie zgody przed jej cofniciem. Dodatkowo, przysBuguje mi prawo do zBo|enia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. & & & .& & & & & & & & , & & & ..& & & & & & & & & & & & & data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) *prosz zaznaczy wybrane zakresy: tak wyra|am zgod / nie nie wyra|am zgody ** niepotrzebne skre[li   "!>!F!!!"""""""""""ûhnjhnUh,h2,56CJaJh2,56CJaJhd:56CJaJh,56CJaJh,h,56CJaJN"""""""""""""gd,$a$gd2, ,1h. A!"#$% D@D NormalnyCJ_HaJmHsHtHJAJ Domy[lna czcionka akapituPiP Standardowy4 l4a ,k, Bez listy bOb TDefault 7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmHphsHtH@O@ T Akapit z list ^8@8 ,NagBwek p#6O!6 , Znak Znak1CJaJ4 @24 ,Stopka p#4OA4 , Znak ZnakCJaJ2(Q~STuPQt #$&')*,-/030h000 0000 000 0000000000000 0 0 0 0 0 0 0000000I00I00TI00I00TI00I00TI00I00TI00T T "!" ~N"" " 8@0( B S ?$$&&'')*,-/037Pn}~op~$$&&'')*,-/03Tumo}~Q #$$&&'')*,-/03$$&&'')*,-/03[KlNy9Rb( [n|S8^8`OJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHx^x`OJQJ^Jo(hHoH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.9Rb[n[KٌF,.2,0955d:NTnt= 9/^)NTYSt3E@L(2@@ @UnknownG>[x Times New Roman5Symbol3& >[x Arial7&>{$ Calibri?5 : Courier New;Wingdings"122ig))!4 2QHP ?NT2pWyra|am zgod na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka& & & & & & & przez Aukowski O[rodek Kultury w zakresie: Instruktorfabryka.piosenki  Oh+'0 4@P lx  tWyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez ukowski Orodek Kultury w zakresie: InstruktorNormalfabryka.piosenki3Microsoft Office Word@G@=O@>F@ )՜.+,0X hp| 9LOK qWyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez ukowski Orodek Kultury w zakresie: Tytu !"#$%&'()*+-./012356789:;>Root Entry FX@Data 1TableWordDocument.(SummaryInformation(,DocumentSummaryInformation84CompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q