Regulamin ŁUTW

REGULAMIN ŁUKOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
PRZY ŁUKOWSKIM OŚRODKU KULTURY W ŁUKOWIE

§1.

Uniwersytet Trzeciego Wieku, o którym mowa, nosi nazwę: Łukowski Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Łukowskim Ośrodku Kultury. Siedzibą ŁUTW jest Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 20.

§2.

Łukowski Ośrodek Kultury jest organizatorem zajęć ŁUTW.
Łukowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Łukowskim Ośrodku Kultury został utworzony jako forma kształcenia i rozwoju kulturalnego osób dorosłych, które odczuwają potrzeby zarówno intelektualne, jak
i interpersonalne oraz poznawcze.

§3.

Kształcenie prowadzone jest w szerokim zakresie rozwoju:  kulturalnego, społecznego, edukacyjnego, poznawczego człowieka:
- turystyka i rekreacja;
- aktywność ruchowa;
- nauki społeczne;
- wiedza o kulturze i sztuce

- wiedza o świecie

- ekonomia

- zajęcia manualne

- przedsiębiorczość.

§4.

Podstawowe formy działalności ŁUTW:
- wykłady otwarte dla słuchaczy ŁUTW;
- zajęcia fakultatywne w ramach sekcji tematycznych (wykłady, warsztaty, zajęcia ruchowe, koła zainteresowań);
- szkolenia integracyjne, wycieczki.

§5.

Cele i zadania Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

-  poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów;

- upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych;

- aktywizacja: intelektualna, społeczna i fizyczna osób starszych;

- umożliwienie miłego, twórczego i ciekawego spędzenia czasu wolnego;

- angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska.

§ 6.

Warunki przyjęcia :

- posiadanie statusu emeryta/rencisty bez względu na wiek i poziom wykształcenia;

- złożenie deklaracji słuchacza Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

- pisemne zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;

- dokonanie wpłaty wpisowego i opłaty za wybrane przez siebie zajęcia.

§ 7.

1.Organem prowadzącym Uniwersytet Trzeciego Wieku  jest Łukowski Ośrodek Kultury.

2. Za całokształt działań Uniwersytetu odpowiedzialny jest koordynator
do spraw ŁUTW  w ŁOK, powołany przez Dyrektora Łukowskiego Ośrodka Kultury.
3. Organem doradczym jest Rada Słuchaczy.

§ 8.

1. Rada Słuchaczy jest  reprezentantem interesów i wyrazicielem opinii ogółu słuchaczy.

2. W skład Rady Słuchaczy wchodzą: przewodniczący, sekretarz, dwóch członków (wybrani z ogółu słuchaczy).

3. Rada Słuchaczy działa w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Dyrektora ŁOK i jest zobowiązana do comiesięcznych spotkań
z koordynatorem.

4. Rada Słuchaczy współdecyduje w  :

-  ustalaniu  tematów wykładów;

-  ustalaniu dodatkowych zajęć;

-  sprawach organizacji ŁUTW.

§ 9.

1. Rok akademicki trwa od października do maja danego roku i jest podzielony na dwa semestry: zimowy : październik – styczeń

(przerwa 13 I 2020 r.  – 24 I 2020 r. Ferie zimowe);   semestr letni : luty – maj;
2. Harmonogram oraz obsada zajęć podawane będą do wiadomości słuchaczom przed rozpoczęciem semestru;

3. O bieżących wydarzeniach lub zmianach, Słuchacze będą informowani
za pomocą Internetu, plakatów oraz SMS.

§ 10.

1.Każdy słuchacz posiada możliwość dobrowolnego uczestnictwa
w wykładach oraz w dowolnie wybranej liczbie sekcji.

2. Słuchacze, uczestniczący w poszczególnych zajęciach, zobowiązani są
do wpisywania się na listę zajęć.
3. Opłaty (stała oraz za zajęcia dodatkowe) słuchacz uiszcza w dniach: 1- 10 każdego miesiąca w godz. 8.00 – 16.00 w kasie ŁOK lub na konto bankowe ŁOK –

BS Trzebieszów 13 9206 1048 7103 0443 2000 0040.

4. Nie uwzględnia się odliczeń finansowych  za nieobecność na zajęciach
(tylko w  uzasadnionych przypadkach).

5. Wpłacone na czesne składki są wykorzystywane na cele ŁUTW + wewnętrzne opłaty, związane z prowadzeniem działalności. Nad przebiegiem właściwego wydatkowania czuwa koordynator ŁUTW, księgowość
oraz Dyrektor ŁOK.

§ 11.

Każdy słuchacz UTW  zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji.

Legitymacja jest symboliczna i upoważnia do:

 - uczestniczenia w wykładach, zajęciach;
 - korzystania ze zniżek na wybrane koncerty organizowane przez ŁOK       oraz do kina Łuków;

- korzystania z wejść na baseny.

§ 12.

W czasie funkcjonowania Uniwersytetu jest prowadzona dokumentacja fotograficzna. Udział słuchacza w zajęciach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrowanie wizerunku. Zdjęcia będą umieszczane na stronie ŁOK w Galerii zdjęć.

§ 13.

1. Działalność Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest finansowana z opłat wnoszonych przez słuchaczy.

 Na opłaty składa się:

- miesięczna stała – 20 zł lub semestralna – 45 zł za semestr zimowy
(3 miesiące) oraz 60 zł za semestr letni (4 miesiące)

- za udział w warsztatach,  (w zależności od wybranego warsztatu i ilości słuchaczy);

- odpłatność za wycieczki.

2. Łukowski Ośrodek Kultury zapewnia :
    - pomieszczenia do prowadzenia zajęć;
    - pracę koordynatora;

    - pracę instruktorów;
    - obsługę techniczną i sprzęt audiowizualny;
    - obsługę finansowo-księgową.
3. Wysokość czesnego jest corocznie ustalana przez organ prowadzący.
4. Nadzór nad gospodarką finansową Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku sprawuje księgowość ŁOK.

5. Informacje o organizowanych zajęciach, wycieczkach, imprezach umieszczane są na  tablicy ogłoszeń w budynku oraz na stronie internetowej www.lok.lukow.pl.

§ 14.

Słuchacze mają prawo do:

- udziału w spotkaniach ogólnych, wykładach

- udziału w zajęciach, prowadzonych zgodnie z realizowanym programem,
z przyjętymi zasadami płatności

- zgłaszania konstruktywnych uwag do koordynatora ŁUTW, Rady Słuchaczy oraz Dyrektora ŁOK

§ 15.

Słuchacze zobowiązani są do:

- stosowania się do postanowień regulaminu

- przestrzegania ustaleń Rady Słuchaczy, koordynatora ŁUTW
oraz Dyrektora ŁOK

- dotrzymywania terminów ustalonych opłat

- przestrzegania norm i zasad kultury osobistej w miejscach publicznych

§ 16.

Słuchacze ŁUTW, którzy kontynuują uczestnictwo w wybranych wykładach/zajęciach,  wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Łukowski Ośrodek Kultury, w zakresie:

1. Imię i nazwisko

- w publikacjach, na stronie internetowej ŁOK, profilu FB ŁOK
oraz informacjach wysyłanych do mediów, dotyczących wydarzeń kulturalnych, konkursów, koncertów, imprez oraz innych przedsięwzięć, organizowanych i współorganizowanych przez ŁOK, w którym słuchacze będą uczestniczyli bezpośrednio;

- w procesach, dotyczących udziału w wycieczkach i wyjazdach, organizowanych przez ŁOK.

 2. Adres zamieszkania, PESEL

- w procesach, dotyczących udziału w wycieczkach i wyjazdach, organizowanych przez ŁOK - dane niezbędne do zawarcia umowy
z ubezpieczycielem;

3. Wizerunek (zdjęcia i nagrania filmowe)

- zarejestrowane podczas zajęć, wydarzeń kulturalnych, imprez, konkursów, koncertów oraz innych przedsięwzięć, organizowanych lub współorganizowanych przez ŁOK, w których słuchacz będzie uczestniczył bezpośrednio.

 4. Prace wykonane przez słuchacza

- publikowanie i umieszczane na stronie internetowej ŁOK, profilu FB ŁOK oraz w informacjach wysyłanych do mediów

- dotyczących działań ŁOK, w których słuchacz będzie brał bezpośredni udział.

INFORMACJE

1. Administratorem danych jest Dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury w Łukowie.

 2. Podane dane będą przetwarzane na podstawie pisemnej zgody przez okres od 20.09.2019r. do 30.06.2020 r.

3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2019 r.