Regulamin ŁUTW

REGULAMIN ŁUKOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
PRZY ŁUKOWSKIM OŚRODKU KULTURY W ŁUKOWIE

§1.

Uniwersytet Trzeciego Wieku, o którym mowa, nosi nazwę: Łukowski Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Łukowskim Ośrodku Kultury. Siedzibą ŁUTW jest Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 20.

§2.

Łukowski Ośrodek Kultury jest organizatorem zajęć ŁUTW. Łukowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Łukowskim Ośrodku Kultury został utworzony jako forma kształcenia i rozwoju kulturalnego osób dorosłych, które odczuwają potrzeby zarówno intelektualne, jak i interpersonalne oraz poznawcze.

§3.

Kształcenie prowadzone jest w szerokim zakresie rozwoju:  kulturalnego, społecznego, edukacyjnego, poznawczego człowieka:
- turystyka i rekreacja;
- aktywność ruchowa;
- nauki społeczne;
- wiedza o kulturze i sztuce;
- wiedza o świecie;
- ekonomia;
- zajęcia manualne;
- przedsiębiorczość.

§4.

Podstawowe formy działalności ŁUTW:
- wykłady otwarte dla słuchaczy ŁUTW;
- zajęcia fakultatywne w ramach sekcji tematycznych (wykłady, warsztaty, zajęcia ruchowe, koła zainteresowań);
- szkolenia integracyjne, wycieczki.

§5.


Cele i zadania Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

- poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów;
- upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych;
- aktywizacja: intelektualna, społeczna i fizyczna osób starszych;                                   
- umożliwienie miłego, twórczego i ciekawego spędzenia czasu wolnego;                                                 
- angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska.

§ 6.

Warunki przyjęcia:

- posiadanie statusu emeryta/rencisty bez względu na wiek i poziom wykształcenia;
- złożenie deklaracji słuchacza Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
- pisemne zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
- dokonanie wpłaty wpisowego i opłaty za wybrane przez siebie zajęcia.

§ 7.

1.Organem prowadzącym Uniwersytet Trzeciego Wieku  jest Łukowski Ośrodek Kultury.
2. Za całokształt działań Uniwersytetu odpowiedzialny jest koordynator
do spraw ŁUTW  w ŁOK, powołany przez Dyrektora Łukowskiego Ośrodka Kultury.
3. Organem doradczym jest Rada Słuchaczy.

§ 8.

1. Rada Słuchaczy jest  reprezentantem interesów i wyrazicielem opinii ogółu słuchaczy.
2. W skład Rady Słuchaczy wchodzą: przewodniczący, sekretarz, dwóch członków (wybrani z ogółu słuchaczy).
3. Rada Słuchaczy działa w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Dyrektora ŁOK i jest zobowiązana do comiesięcznych spotkań z koordynatorem.
4. Rada Słuchaczy współdecyduje w:

-  ustalaniu  tematów wykładów;
-  ustalaniu dodatkowych zajęć;
-  sprawach organizacji ŁUTW.

§ 9.

1. Rok akademicki trwa od października do maja danego roku i jest podzielony na dwa semestry: zimowy : październik – styczeń (przerwa 14 lutego 2022 r.  – 27 lutego 2022 r. - ferie zimowe);   (4 lipca – 30 września 2022r. – przerwa wakacyjna)
2. Harmonogram oraz obsada zajęć podawane będą do wiadomości słuchaczom przed rozpoczęciem semestru;
3. O bieżących wydarzeniach lub zmianach, Słuchacze będą informowani
za pomocą Internetu, plakatów oraz SMS-ów.

§ 10.

1.Każdy słuchacz posiada możliwość dobrowolnego uczestnictwa w wykładach oraz w dowolnie wybranej liczbie sekcji.
2. Słuchacze, uczestniczący w poszczególnych zajęciach, zobowiązani są do wpisywania się na listę zajęć.
3. Opłaty (stała oraz za zajęcia dodatkowe) słuchacz uiszcza w dniach: 1- 10 każdego miesiąca w godz. 8.00 – 16.00 w kasie ŁOK lub na konto bankowe ŁOK – BS Trzebieszów 13 9206 1048 7103 0443 2000 0040.
4. Nie uwzględnia się odliczeń finansowych  za nieobecność na zajęciach (tylko w  uzasadnionych przypadkach).
5. Wpłacone na czesne składki są wykorzystywane na cele ŁUTW + wewnętrzne opłaty, związane z prowadzeniem działalności. Nad przebiegiem właściwego wydatkowania czuwa koordynator ŁUTW, księgowość oraz Dyrektor ŁOK.

§ 11.

Każdy słuchacz UTW  zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji.

Legitymacja jest symboliczna i upoważnia do:

 - uczestniczenia w wykładach, zajęciach;
 - korzystania ze zniżek na wybrane koncerty organizowane przez ŁOK oraz do kina Łuków;
- korzystania z wejść na baseny.

§ 12.

W czasie funkcjonowania Uniwersytetu jest prowadzona dokumentacja fotograficzna. Udział słuchacza w zajęciach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrowanie wizerunku. Zdjęcia będą umieszczane na stronie ŁOK w galerii zdjęć.

§ 13.

1. Działalność Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest finansowana z opłat wnoszonych przez słuchaczy.                                                                                                          

 Na opłaty składa się :                                                                                                                                         

- miesięczna stała – 20 zł lub semestralna – 60 zł za semestr zimowy (październik, listopad, 2 tyg. grudnia, styczeń, 2 tyg. lutego) oraz 60 zł za semestr letni (marzec, kwiecień, maj, czerwiec)
- za udział w warsztatach,  (w zależności od wybranego warsztatu i ilości słuchaczy);
- odpłatność za wycieczki.

2. Łukowski Ośrodek Kultury zapewnia:
    - pomieszczenia do prowadzenia zajęć;
    - pracę koordynatora;
    - pracę instruktorów;
    - obsługę techniczną i sprzęt audiowizualny;
    - obsługę finansowo-księgową.
3. Wysokość czesnego jest corocznie ustalana przez organ prowadzący.
4. Nadzór nad gospodarką finansową Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku sprawuje księgowość ŁOK.

5. Informacje o organizowanych zajęciach, wycieczkach, imprezach umieszczane są na  tablicy ogłoszeń w budynku oraz na stronie internetowej www.lok.lukow.pl. oraz wysyłane za pomocą smsów.

§ 14.

Słuchacze mają prawo do:

- udziału w spotkaniach ogólnych, wykładach
- udziału w zajęciach, prowadzonych zgodnie z realizowanym programem, z przyjętymi zasadami płatności
- zgłaszania konstruktywnych uwag do koordynatora ŁUTW, Rady Słuchaczy oraz Dyrektora ŁOK

§ 15.

Słuchacze zobowiązani są do:

- stosowania się do postanowień regulaminu
- przestrzegania ustaleń Rady Słuchaczy, koordynatora ŁUTW oraz Dyrektora ŁOK
- dotrzymywania terminów ustalonych opłat
- przestrzegania norm i zasad kultury osobistej w miejscach publicznych

§ 16.

Słuchacze ŁUTW, którzy kontynuują uczestnictwo w wybranych wykładach/zajęciach,  wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Łukowski Ośrodek Kultury, w zakresie:

1. Imię i nazwisko
- w publikacjach, na stronie internetowej ŁOK, profilu FB ŁOK
oraz informacjach wysyłanych do mediów, dotyczących wydarzeń kulturalnych, konkursów, koncertów, imprez oraz innych przedsięwzięć, organizowanych i współorganizowanych przez ŁOK, w którym słuchacze będą uczestniczyli bezpośrednio;
- w procesach, dotyczących udziału w wycieczkach i wyjazdach, organizowanych przez ŁOK.

 2. Adres zamieszkania, PESEL

- w procesach, dotyczących udziału w wycieczkach i wyjazdach, organizowanych przez ŁOK - dane niezbędne do zawarcia umowy z ubezpieczycielem;

3. Wizerunek (zdjęcia i nagrania filmowe)

- zarejestrowane podczas zajęć, wydarzeń kulturalnych, imprez, konkursów, koncertów oraz innych przedsięwzięć, organizowanych lub współorganizowanych przez ŁOK, w których słuchacz będzie uczestniczył bezpośrednio.

 4. Prace wykonane przez słuchacza

- publikowanie i umieszczane na stronie internetowej ŁOK, profilu FB ŁOK
oraz w informacjach wysyłanych do mediów
- dotyczących działań ŁOK, w których słuchacz będzie brał bezpośredni udział.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2021 r.