Regulamin zajęć ŁOK

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH, GRUP TWÓRCZYCH oraz PRACOWNI ARTYSTYCZNYCH realizowanych przez i w obiektach Łukowskiego Ośrodka Kultury

 

                Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć zespołów artystycznych, grup twórczych, pracowni artystycznych realizowanych w ramach zadań statutowych, zleconych oraz na zasadzie umów z innymi podmiotami przez Łukowski Ośrodek Kultury zwanych w dalszej części regulaminu "grupami artystycznymi". Uzupełnieniem regulaminu są  zasady wewnętrzne funkcjonowania poszczególnych grup artystycznych.

§ 1

Cele i formy działalności edukacji artystycznej

Celem działalności i edukacji artystycznej Łukowskiego Ośrodka Kultury jest:

 1. budzenie i rozwijanie pasji artystycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2. rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 3. kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania wolnego czasu,
 4. podnoszenie poziomu ogólnej kultury dzieci, młodzieży i dorosłych,
 5. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje działania,
 6. nauczanie punktualności i systematyczności,
 7. wyrabianie umiejętności życia i pracy w grupie,
 8. godne reprezentowanie grupy artystycznej w kraju i za granicą,
 9. promowanie i reprezentowanie Łukowskiego Ośrodka Kultury i Miasta Łuków w kraju i za granicą,
 10. prezentacja opracowanych programów promująca osiągnięcia artystyczne.

§ 2

Edukacja artystyczna w Łukowskim Ośrodku Kultury zorganizowana jest na zasadzie swobodnego wyboru dyscyplin artystycznych

§ 3

 1. W  Łukowski Ośrodku Kultury edukacja artystyczna prowadzona jest na zajęciach w grupach artystycznych działających w celu rozwijania i upowszechniania różnorodnych form twórczości artystycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Wykaz grup artystycznych działających w ramach działań wynikających ze statutu Łukowskiego Ośrodka Kultury,  zleceń instytucji, umów partnerskich lub dotacji ustala na każdy rok szkolny Dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury  odrębną decyzją.

§ 4

 1. Zajęcia w działających grupach artystycznych prowadzą instruktorzy, którzy odpowiedzialni są za organizację, poziom i warunki dydaktyczno-wychowawcze. Instruktorzy są zatrudnieni lub wyznaczeni przez Dyrektora Łukowskiego Ośrodka Kultury.
 2. W przypadku zadań zleconych, umów partnerskich lub umów dotacyjnych instruktorami mogą być osoby nie będące w  stosunku pracy z Łukowskim Ośrodkiem Kultury. W takim przypadku Dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji prowadzących zajęcia pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa uczestników i zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego prowadzonych zajęć, jeśli wynika to zawartych umów i porozumień. 
 3. Dokumentem stwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć prowadzony przez instruktora.
 4. Instruktorzy mają prawo do:
 • nie dopuszczenia do udziału w zajęciach uczestników:

a) będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

b)zalegających z opłatą,

 • dokonywania skreśleń z listy uczestników zajęć,
 • dokonywania wyboru spośród uczestników zajęć reprezentantów do poszczególnych przedsięwzięć, projektów i prezentacji artystycznych.

 

§ 5

Nabór

 1. Główny nabór do poszczególnych grup artystycznych odbywa się wraz z rozpoczęciem każdego nowego roku szkolnego na podstawie decyzji Dyrektora Łukowskiego Ośrodka Kultury.
 2. Osoby zainteresowane uczestnictwem w poszczególnych grupach artystycznych mogą zgłosić się również
  w ciągu roku a o ich przyjęciu decyduje instruktor prowadzący zajęcia.
 3. Warunkiem przyjęcia do poszczególnych grup artystycznych jest spełnianie przez osoby zainteresowane kryteriów określonych w § 6. i złożenie deklaracji stanowiącej załączniki Nr 1 lub Nr 1a do niniejszego regulaminu.
 4. O przyjęciu do grupy artystycznej decyduje instruktor prowadzący zajęcia, jego decyzja może być weryfikowana wyłącznie przez Dyrektora Łukowskiego Ośrodka Kultury .
 5. Skreślenie z listy uczestników poszczególnych grup artystycznych następuje:
 • z datą złożenia przez uczestnika pisemnej rezygnacji z udziału w zajęciach z zastrzeżeniem ust. 6
 • w przypadku zalegania przez uczestnika z uiszczaniem opłat za zajęcia przez okres kolejnych dwóch miesięcy z zastrzeżeniem ust. 6.
 1. W sytuacji, gdy uczestnik bierze udział w artystycznym projekcie długoterminowym złożenie rezygnacji musi być poprzedzone informacją podaną z trzymiesięcznym wypowiedzeniem, zgodnie z regulaminami wewnętrznych grup artystycznych.

§ 6

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem zajęć może być każda osoba spełniająca kryteria obowiązujące w danej grupie artystycznej dotyczące np. zdolności wokalnych, tanecznych , aktorskich, predyspozycji fizycznych, manualnych itp.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w poszczególnych grupach artystycznych jest: zakwalifikowanie uczestnika przez instruktora grupy, w przypadku zespołów tanecznych i wokalnych dobra prezentacja, koordynacja ruchowa, poczucie rytmu, zdolności wokalne, umiejętność koncentracji na zajęciach, odpowiednie zachowanie, tolerancja, umiejętność pracy w grupie, wymagany na zajęciach strój, systematyczność
  i punktualność, wykazanie poczynionych na zajęciach postępów.

 

§ 7

Prawa uczestników grup artystycznych

Uczestnicy grup artystycznych mają prawo do:

 • uczestnictwa w imprezach organizowanych przez grupę artystyczną,
 • udziału w mistrzostwach, przeglądach, konkursach, festiwalach i koncertach artystycznych po uprzednim wyznaczeniu przez instruktora prowadzącego zajęcia,
 • korzystania ze wyposażenia będącego własnością  Łukowskiego Ośrodka Kultury w zakresie przewidzianym programem zajęć,
 • awansu do grupy zaawansowanej po osiągnięciu wymaganego poziomu artystycznego na podstawie decyzji instruktora prowadzącego zajęcia,
 • otrzymywania informacji od instruktora prowadzącego o postępach czynionych w trakcie zajęć oraz ewentualnych brakach,
 • godnego traktowania przez instruktora oraz innych uczestników zajęć,
 • otrzymywania stosownych zaświadczeń dotyczących współpracy z grupą artystyczną po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań.

§ 8

Obowiązki uczestników zajęć

 1. Podstawowym obowiązkiem uczestników grup artystycznych jest obecność na wszystkich zajęciach grup artystycznych, w tym także na dodatkowych próbach, próbach generalnych i zajęciach przed ważnymi wydarzeniami artystycznymi np. spektakl, koncert, turniej, wystawa.
 2. Do obowiązków uczestników zajęć należy w szczególności:
 • Aktywne uczestnictwo w programowych zajęciach grup artystycznych. (np. próby, koncerty, konkursy, festiwale, warsztaty, turnieje, mistrzostwa),
 • świadome i konsekwentne podnoszenie swojego indywidualnego poziomu artystycznego,
 • właściwą postawą i godnym zachowaniem tworzenie i umacnianie dobrego imienia grupy artystycznej oraz Łukowskiego Ośrodka Kultury
 • odnoszenie się z szacunkiem do instruktora oraz pracowników Łukowskiego Ośrodka Kultury
 • bezwzględne szanowanie i ochrona przed uszkodzeniem wyposażenia technicznego, kostiumów scenicznych instrumentów oraz wszelkich rekwizytów i pomocy dydaktycznych, sprzętów będących własnością Łukowskiego Ośrodka Kultury,
 • pokrywanie w całości lub części kosztów zniszczonego lub zgubionego kostiumu, rekwizytu, pomocy dydaktycznej, sprzętu, instrumentu,
 • dokonywanie zwrotu po każdym koncercie/spektaklu kompletnego kostiumu, pomocy dydaktycznej, sprzętu, instrumentu  w terminie ustalonym przez instruktora,
 • wykonywanie poleceń instruktorów,
 • przestrzeganie regulaminu korzystania z poszczególnych sal, pracowni i obiektów,
 • zachowywanie czystości i porządku w miejscu, w którym odbywają się zajęcia oraz w szatniach,
 • stwarzanie atmosfery wzajemnej serdeczności i poczucia wspólnoty – integracji,
 • przeciwdziałanie wszelkim naruszeniom postanowień obowiązujących regulaminów
  i wewnętrznych przepisów.

 

 

§ 9

Zasady regulowania opłat

 1. Zajęcia w grupach artystycznych mogą być  odpłatne o ile tak stanowią zasady szczegółowe danej grupy,
 2. Wysokość opłat za uczestnictwo w grupach artystycznych określa Dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury  odrębną decyzją.
 3. Opłata nie podlega zmniejszeniu w przypadku nieobecności w pojedynczych zajęciach, jak również nie jest przesuwana na kolejne miesiące. Wyjątek stanowi nieobecność uczestnika przez cały miesiąc spowodowana udokumentowaną chorobą, wówczas przysługuje zastosowanie opłaty ryczałtowej.
 4. Przerwy w cyklu zajęć związane z dniami ustawowo wolnymi od pracy nie mają wpływu na wysokość opłaty.
 5. W czasie ferii zimowych dopuszcza się możliwość proporcjonalnego zmniejszenia opłaty w sytuacji, gdy zajęcia w danej grupie artystycznej nie będą prowadzone.
 6. W przypadku, gdy zajęcia rozpoczynają się w połowie miesiąca lub gdy uczestnik rozpoczyna swój udział
  w zajęciach w połowie miesiąca, opłata za ten miesiąc jest równa opłacie ryczałtowej.
 7. Opłaty za zajęcia z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Łukowskiego Ośrodka Kultury Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie nr. konta 13 9206 1048 7103 0443 2000 0040 lub w kasie ŁOK ul. Wyszyńskiego 20 w godzinach pracy kasy. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika zajęć, miesiąc i rok za jaki wnoszona jest opłata oraz nazwę grupy artystycznej.
 8. Wpłaty błędnie opisane zwalniają Łukowski Ośrodek Kultury z odpowiedzialności za następstwa związane z ich złym zakwalifikowaniem.
 9. Uczestnicy zajęć zainteresowani wystawieniem faktury za wniesioną opłatę powinni niezwłocznie poinformować Księgowość Łukowskiego Ośrodka Kultury.
 10. Instruktorzy prowadzący zajęcia nie mają prawa pobierania od uczestników opłat za udział w zajęciach i są zobowiązani do bieżącej kontroli uiszczonych opłat.
 11. Brak wpłat za kolejne dwa miesiące może skutkować skreśleniem z listy uczestników.
 12. Uczestnicy zajęć wytypowani przez instruktorów do  reprezentowania Łukowskiego Ośrodka Kultury na mistrzostwach, festiwalach, koncertach, konkursach, turniejach, plenerach, wystawach itp. zobowiązani są do partycypacji w ewentualnych kosztach w ww. przedsięwzięciach artystycznych.
 13. Dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury może ustalić ewentualne zmniejszenie lub zwolnienie z opłat na pisemny wniosek uczestnika zaopiniowany pozytywnie przez instruktora prowadzącego zajęcia uzasadniającego konieczność dokonania tej regulacji
 14. Dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury na uzasadniony wniosek instruktora prowadzącego zajęcia może wyrazić zgodę na nieodpłatne uczestnictwo w zajęciach przez osobę odznaczającą się szczególnym talentem, którego rodzice lub opiekunowie lub ona sama nie może wnosić opłat za udział w zajęciach z powodu trudnej sytuacji finansowej.
 15. Dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury może ustalić nie pobieranie opłat za udział w zajęciach określonych grup artystycznych lub inne zwolnienia z opłat na podstawie odrębnej decyzji.

 

§ 10

Nieobecności i odwoływanie z zajęć

 1. Łukowski Ośrodek Kultury  zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć.
 2. Dodatkowe zajęcia i próby odbywające się przed koncertami, spektaklami, konkursami, turniejami, wystawami, mogą być zaliczone na poczet zajęć stałych.
 3. W uzasadnionych przypadkach Łukowski Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa.

 

 

§ 11

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
 • realizacji zadań statutowych instytucji (wpis do ewidencji instytucji kultury Miasta Łuków nr 1/92)- art. 6 ust.1 lit. c RODO,
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w tym dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (zarówno Administratora jak i podmiotu, których dane dotyczą) – art.6 ust.1 lit. f. RODO, Administrator możę przetwarzać dane osobowe w celach reklamowych i promocyjnych grup artystycznych – za zgodą podmiotu danych – art.6 ust.1 lit. a – RODO),
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w ust. 2 i 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów podatkowych, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust.2 lecz nie krócej niż ozez okres wskazany w przepisach prawa. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. W przypadku danych uzyskanych za zgodą, dane te będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, podmiotowi przysługuje prawo do :
 • dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator danych,
 • sprostowania danych, na podstawie art.16 RODO,
 • usunięcia danych, na podstawie art.17 RODO, przetwarzanych na podstawie zgody, w pozostałych przypadkach, w których Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu procesu archiwizacji
 • ograniczenia przetwarzania danych odbywa się na podstawie art.18 RODO
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych, na podstawie art. 21 RODO
 •  W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, podmiotowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, podmiotowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Wzór oświadczenia dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku stanowi załącznik Nr 2 do regulaminu.

§ 12

Wykorzystanie wizerunku

 1. Rozpowszechnianie i utrwalanie przez Łukowski Ośrodek Kultury  wizerunku uczestników, zespołów artystycznych, grup twórczych, pracowni artystycznych i sekcji działających przy ŁOK  wymaga jego zezwolenia.
 2. Wyrażenie zgody na utrwalenie wizerunku jest dobrowolne. Udzielenie zgody na utrwalenie wizerunku jest nieodpłatne.
 3. Wzór oświadczenia dot. wyrażenia zgody na utrwalenie wizerunku stanowi załącznik Nr 3 do regulaminu.
 4. Rozpowszechnianie wizerunku uczestnika stanowiącego jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie czy impreza publiczna, nie wymaga zezwolenia uczestnika lub działających w jego imieniu rodzicóa./opiekunów prawnych

§ 13

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych oraz choreografii przysługują wyłącznie Łukowskiemu Ośrodkowi Kultury  lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Łukowskiemu Ośrodkowi Kultury do użytkowania. Korzystanie z usług świadczonych przez Łukowski Ośrodek Kultury i ww. treści nie skutkuje
  w żadnym zakresie nabyciem przez uczestnika lub/i działających w jego imieniu rodziców/opiekunów prawnych części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
 2. Zabronione jest bez zgody Łukowskiego Ośrodka Kultury wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do treści,
  o których mowa w ust.1

§ 14

Współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami

 1. Łukowski Ośrodek Kultury może współpracować ze stowarzyszeniami i fundacjami powołanymi w celu wspierania działalności grup artystycznych Łukowskiego Ośrodka Kultury.
 2. Zasady współpracy ze stowarzyszeniami i fundacjami regulują odrębnie zawarte porozumienia.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Rok  działalności artystycznej grup artystycznych rozpozna się we wrześniu a kończy w czerwcu.
 2. Łukowski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, na korytarzach
  i salach, w których odbywają się zajęcia.
 3. W szatniach obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób nie będących uczestnikami zajęć.
 4. Dla uczestników zajęć tanecznych wstęp na sale taneczne możliwy jest tylko i wyłącznie w obuwiu zmiennym.
 5. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do przyprowadzenia na zajęcia i odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach.
 6. Podczas trwania zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych , spożywania posiłków oraz wnoszenia napojów w szklanych pojemnikach , środków stwarzających zagrożenie dla uczestników zajęć, Łukowski Ośrodek  nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki, jak również za urazy uczestników zajęć będące wynikiem złego stanu zdrowia lub niestosowania się do zaleceń instruktora prowadzącego zajęcia. Uczestnicy zajęć mogą ubezpieczyć się od NNW we własnym zakresie.
 7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów bhp
   i p-poż. obowiązujących w  budynkach użyteczności publicznej.
 8. We wszystkich obiektach Łukowskiego Ośrodka Kultury obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub narkotyków. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, nie mogą przebywać na terenie instytucji.
 9. Każda grupa może dodatkowo określić na piśmie i przekazać do wiadomości i stosowania przez uczestników zajęć wewnętrzne zasady obowiązujące w danej grupie, zaakceptowane przez Dyrektora Łukowskiego Ośrodka Kultury.
 10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury.

 

Załączone pliki: