Regulamin portalu

Regulamin portalu lok.lukow.pl

 

I. Informacje ogólne

1. Portal lok.lukow.pl jest portalem o charakterze informacyjnym i publicystycznym.

2. Wydawcą jest Łukowski Ośrodek Kultury ul.Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 20, 21-400 Łuków NIP 8251002437, REGON 000282435

3. Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady korzystania z portalu lok.lukow.pl, w tym określa zasady umieszczania komentarzy i informacji.

4. Wszyscy użytkownicy portalu są zobowiązani przestrzegać postanowień zawartych w regulaminie oraz korzystać z portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi.

5. Wszelkie prawa do portalu i jego zawartości (logo, zdjęcia, grafika, teksty, oprogramowanie i pozostałe elementy chronione prawem) należą do Wydawcy.

6. Korzystanie przez użytkowników z portalu oraz z materiałów udostępnianych w portalu możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku na mocy ustawy o prawie autorskim oraz ustawy o ochronie baz danych.

7. Użytkownicy mogą umieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do treści zawartych w portalu pod warunkiem podania źródła materiału oraz, że ich strony nie naruszają przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.

II. Zamieszczanie komentarzy

1. Umieszczający komentarze są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z serwisu, w szczególności przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej.

2. Zabrania się korzystania z serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Treść komentarzy nie może naruszać praw innych osób, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych.

2.1. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.

2.2. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień regulaminu Wydawca ma prawo zablokować możliwości przekazywania do serwisu, komentarzy, wypowiedzi, wpisów lub opinii na forum dostępnym w serwisie na okres do 1 miesiąca lub całkowicie pozbawić tej możliwości.

2.3. Jeżeli naruszenie niniejszego regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, komentujący będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. Gdyby osoba ta wystąpiła z roszczeniem wobec operatora, użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu operatorowi wszystkich wydatków poniesionych przez niego w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego, w tym rzeczywiście poniesionych przez operatora kosztów zastępstwa procesowego.

II. Subskrypcja treści płatnych na portalu lok.lukow.pl.

1. Subskrypcja treści płatnych lok.lukow.pl umożliwia korzystanie w pełni z serwisu lok.lukow.pl. W subskrybowanej wersji portalu nie występują materiały reklamowe za wyjątkiem treści sponsorowanych z dopiskiem „Artykuł sponsorowany”. 

2. Użytkownik może wykupić subskrypcję dokonując rejestracji na portalu lok.lukow.pl poprzez zakładkę „Zarejestruj się”. Po dokonaniu płatności i jej potwierdzeniu przez operatora płatności subskrypcja zostanie aktywowana.

3. Portal korzysta z operatora płatności przelewy24.pl

4. 7 dni przed końcem opłaconego okresu Użytkownik zostanie poinformowany o zbliżającym się terminie wygaśnięcia subskrypcji drogą mailową na adres mailowy podany w procesie rejestracji. Po upływie opłaconego okresu subskrypcji, subskrypcja wygasa.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

6. Reklamacje należy składać za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: [email protected]

7. Reklamacja powinna zawierać:

  • oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację i adres zwrotny,
  • dokładny opis przedmiotu reklamacji.

8. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres elektroniczny e-mail przez niego podany.

III. Odpowiedzialność

1. Wydawca portalu dokłada wszelkich starań, aby materiały prezentowane na portalu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Dane publikowane na portalu pochodzą ze sprawdzonych, wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według wiedzy współpracujących z redakcją dziennikarzy są rzetelne.

2. Prezentowane na portalu poglądy i opinie stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

3. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania przez użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu.

IV. Postanowienia końcowe

1. Wydawca portalu www.lok.lukow.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez użytkowników z zasobów portalu w sposób sprzeczny z zaleceniami niniejszych regulaminów.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminach. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

3. Każdy użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminów i je akceptuje.